Wettelijke informatie Amundi.nl

De onderhavige algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 januari 2022.

Voordat u doorgaat naar de website, verzoeken wij u de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen.

Het gebruik van de website van Amundi betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, wordt u geacht noch de site noch enige sitepagina te bezoeken.

In deze algemene voorwaarden betekenen de onderstaande termen het volgende:

  • ‘site’ of ‘website’: de website amundi.com;
  • ‘gelieerde ondernemingen’ of ‘met Amundi verbonden vennootschappen’: Amundi Immobilier, Amundi Private Equity Funds en Amundi Luxembourg.
  • ‘producten’: fondsen en andere financiële producten beheerd en/of verkocht door Amundi of een gelieerde onderneming.

Juridische informatie over AMUNDI ASSET MANAGEMENT en gelieerde ondernemingen

U bezoekt momenteel de website van Amundi Asset Management, een Franse "Société par actions Simplifiée" - SAS en statutair gevestigd te 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Parijse handelsregister (RCS Paris) onder het SIREN-nummer 437 574 452. Amundi is door de Franse autoriteit financiële markten AMF toegelaten als portefeuillebeheermaatschappij onder het nummer GP 04000036.

De directeur Communicatie is Bernard de Wit, Deputy Chief Executive Officer van Amundi.

De onderneming die deze site host, is PROGICA S.A.S. - 12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge - Frankrijk.

Deze site bevat ook informatie over de volgende gelieerde ondernemingen:
 
AMUNDI IMMOBILIER
Een Franse société anonyme (naamloze vennootschap)
Statutair gevestigd te 91-93 boulevard Pasteur - 75015 PARIS
SIREN-nummer 315 429 837 RCS Paris
Portefeuillebeheermaatschappij toegelaten door de AMF onder het nummer GP 07000033.

AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS
Een Franse société anonyme (naamloze vennootschap)
Statutair gevestigd te 91-93 boulevard Pasteur - 75015 PARIS
SIREN-nummer 422 333 575 RCS Paris
Portefeuillebeheermaatschappij toegelaten door de AMF onder het nummer GP 99 015.

AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Statutair gevestigd te 5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG
Registratienummer: RCSL B 27.804
Beheermaatschappij toegelaten door de CSSF in overeenstemming met Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van wetten, regels en administratieve bepalingen met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's), zoals gewijzigd (‘Richtlijn 2009/65/EG’) en in overeenstemming met hoofdstuk 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging (‘wet van 2010’).

LYXOR ASSET MANAGEMENT (LYXOR AM)
Een Franse société par actions simplifiée (naamloze vennootschap)
SIREN-nummer 418 862 215 Nanterre Trade Register
APE-nummer: 652E
Statutair gevestigd te 91-93 boulevard Pasteur - 75015 PARIS
VAT-nummer: FR 604 1886 2215

Uitsluitend bedoeld ter informatie

De informatie op deze website is niet bedoeld voor verspreiding of gebruik door personen of entiteiten in een land of rechtsgebied waar de verspreiding of het gebruik ervan een overtreding inhoudt van wet- en regelgeving, of waardoor Amundi of een gelieerde onderneming aan de registratieprocedure van die landen zou moeten voldoen. Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk niet geregistreerd of toegelaten in alle landen of beschikbaar voor alle klanten.

De gegevens en informatie op deze website worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden. Geen enkel onderdeel van de informatie op deze website is een aanbod of uitnodiging van Amundi en/of gelieerde ondernemingen om beleggingsadvies of -diensten te verstrekken, of om financiële instrumenten te kopen of te verkopen.

Beperkte toegang

Deze website is niet bedoeld voor en richt zich niet op particulieren op wie wetten of regels van toepassing zijn die de publicatie van of toegang tot de informatie op deze website verbieden.
 
In elk geval is het personen voor wie beperkingen gelden die de publicatie van of toegang tot de informatie op deze site verbieden, niet toegestaan de informatie op deze website te raadplegen en hen wordt verzocht de site te verlaten.
 
Wat betreft mensen die de site bezoeken als ‘professionele’ gebruiker, verwijst deze term naar potentiële beleggers die worden geacht de hoedanigheid van ‘professionele klant’ te hebben in de zin van Europese Richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004 (MiFID), zoals in Frankrijk omgezet door de artikelen D533-11 van de monetaire en financiële wet en 314-4 et seq. van het algemene reglement van de AMF.
 
Deze site is in het bijzonder niet bedoeld voor gebruik door ingezetenen of burgers van de Verenigde Staten van Amerika, oftewel ‘US Persons’, zoals gedefinieerd door ‘Regulation S’ van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. De definitie van ‘US Person’ wordt hierna gegeven.

De term ‘US Person’ verwijst naar: (i) elke natuurlijke persoon die ingezetene is van de Verenigde Staten van Amerika, (b) elk partnership of elke onderneming die georganiseerd of opgericht is naar Amerikaans recht, (c) elke nalatenschap (of ‘trust’) waarvan de executeur of beheerder een ‘US Person’ is, (d) elke trust waarvan een van de gevolmachtigden een ‘US Person’ is, (e) elk agentschap of elke vestiging van een niet-Amerikaanse entiteit die in de Verenigde Staten van Amerika is gevestigd, (f) elke niet-discretionaire rekening (anders dan een nalatenschap of trust) beheerd door een financiële tussenpersoon of een andere gemachtigde persoon, gevestigd in of (in het geval van een natuurlijke persoon) ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika, (g) elke discretionaire rekening (anders dan een nalatenschap of trust) beheerd door een financiële tussenpersoon of een andere gemachtigde persoon, gevestigd in of (in het geval van een natuurlijke persoon) ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika, en (h) elk partnerschap of elke rechtspersoon indien deze (i) is opgericht naar het recht van een ander land dan de Verenigde Staten van Amerika en (ii) door een ‘US Person’ hoofdzakelijk is opgericht met als doel te beleggen in effecten die niet zijn geregistreerd krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, tenzij deze is georganiseerd of geregistreerd door en de eigendom is van ‘geaccrediteerde beleggers’ (zoals gedefinieerd in Rule 501(a) van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) anders dan natuurlijke personen, nalatenschappen of trusts.

Deze beperking geldt ook voor ingezetenen en burgers van de Verenigde Staten van Amerika en ‘US Persons’ die deze website kunnen bezoeken of raadplegen tijdens een reis of verblijf buiten de Verenigde Staten van Amerika.
 
Als u daarenboven afkomstig bent uit een land met een eigen Amundi-website, verzoeken wij u de site van uw eigen land te bezoeken.
 
U alleen bent verantwoordelijk voor de keuze van het land van uw nationaliteit of woonplaats en voor de overeenkomstige landkeuze. Door de site voor uw land te raadplegen, bevestigt u dat deze keuze in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving in het land van uw nationaliteit of woonplaats, of dat deze keuze is gemaakt op uw exclusieve verantwoordelijkheid.

Disclaimer voor producten

Het rendement van de producten is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggen houdt risico's in. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.
Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. Alle potentiële beleggers in de producten wordt geadviseerd na te gaan of een dergelijke belegging in overeenstemming is met de voor hen geldende wetten en, alvorens over te gaan tot beleggen, wat de fiscale consequenties van een dergelijke belegging zijn, alsook om kennis te nemen van de geldende juridische documenten voor elk product. Inschrijvingen zullen uitsluitend worden aanvaard op basis van het meest recente volledige prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) over het product in kwestie, het meest recente jaar- en halfjaarverslag en de statuten van Amundi, die kosteloos kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.

Witwaspraktijken

Als gevolg van regels tegen witwaspraktijken en andere regelgeving zijn identificatiedocumenten vereist alvorens u kunt beleggen.

Geen garanties

De gegevens op deze site worden gepresenteerd “as is” en op de vermelde datum. Amundi en de met Amundi verbonden vennootschappen bieden geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de op deze site verstrekte informatie en wijst uitdrukkelijk elke garantie van de hand met betrekking tot de geschiktheid van de site voor een bepaald doel. De gegevens zijn gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten, maar wij garanderen niet dat ze nauwkeurig, volledig, geldig of relevant zijn en ze mogen niet als dusdanig worden beschouwd voor welk doel dan ook.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze site is het mogelijk dat de gebruiker aan Amundi Asset Management niet alleen technische informatie en informatie over het surfgedrag doorgeeft zoals vermeld in het cookiebeleid, zoals het type browser, het IP-adres, de bezochte pagina's en de gemiddelde tijd die werd doorgebracht op de site, maar ook persoonsgegevens die nodig zijn voor de implementatie van de diensten die op deze site worden aangeboden.

De aldus verzamelde persoonsgegevens zullen kunnen worden verwerkt overeenkomstig de wet op de informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en volgens de voorwaarden vermeld op elk middel dat wordt gebruikt om informatie in te zamelen voor de voorgestelde diensten.

Amundi Asset Management verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te bewaren gedurende de termijn die nodig is voor de service waarvoor ze werden verzameld en die wordt vermeld op elk formulier waarmee gegevens worden verzameld.

Amundi Asset Management zal alle persoonsgegevens die de gebruiker via deze site verstrekt, vertrouwelijk houden overeenkomstig alle geldende wetten en reglementeringen.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden doorgezonden naar onderaannemers in het kader van de werking van de site of de uitvoering van de service waarop men heeft ingeschreven. Ze zullen ook kunnen worden overgemaakt aan een derde als daar een gerechtvaardigde grond voor is, zoals de uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting.

De bezoeker heeft het recht op toegang, rechtzetting of verzet met betrekking tot zijn persoonsgegevens. Op dezelfde manier kunnen gebruikers op elk moment hun toestemming intrekken voor de dienst waarop ze hebben ingeschreven. Om die rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via e-mail op dpo[at]amundi.com of via de post op het volgende adres: Amundi Asset Management – BSC / SEC / PCA –  90, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15 – Frankrijk.

U kunt ook informatie verkrijgen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de groep Amundi via e-mail op dpo[at]amundi.com of klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit door een brief te sturen naar de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL – 3 Place de Fontenoy –TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07– Frankrijk, of rechtstreeks via de website van de commissie: www.cnil.fr .

Informatie over cookies

De site amundi.fr maakt gebruik van cookies. Wanneer u de site gebruikt, worden er cookies op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Hieronder leggen we uit hoe cookies werken en hoe u de huidige tools kunt gebruiken om die in te stellen.

Wat is een cookie?

Cookies worden vaak gebruikt op het internet. Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie bevat en op de harde schijf van uw toestel (bv. computer, tablet, smartphone …) wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt met behulp van uw browser. Het wordt door de server van een website naar uw browser gestuurd. Op basis van het cookiebestand kan de uitgever ervan het toestel herkennen waarop het is opgeslagen zolang het desbetreffende cookie geldig is of is opgeslagen op het toestel. Een cookie maakt het niet mogelijk een natuurlijk persoon te herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?

We gebruiken twee categorieën cookies, die worden gebruikt via de hierna beschreven doelen. Wij gebruiken geen cookies om informatie op naam (zoals uw naam) te verzamelen.

1. Functionele cookies

Deze cookies zijn niet absoluut noodzakelijk om op onze website te surfen, maar maken het mogelijk de werking van onze site te optimaliseren en de bezoeker toegang te bieden tot specifieke functies.
Ze maken het ook mogelijk de weergave van onze site aan te passen aan de voorkeuren van elk toestel.
Deze cookies laten uw bezoek ook vlotter en gepersonaliseerder verlopen.
Cookies op een toestel plaatsen, is de eenvoudigste en snelste manier om de gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren.
Deze cookies worden geplaatst door Amundi Asset Management. Ze hebben een heel korte levensduur, in de meeste gevallen de duur van de sessie en in ieder geval ten hoogste een jaar.

2. Analytische cookies (statistieken)

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop de bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld het aantal bezoeken, de meest bezochte pagina's …
XITI, de statistische tool die amundi.fr gebruikt, genereert een cookie met een unieke identificatiecode, waarvan de bewaartermijn beperkt is tot 13 maanden. Wij verzamelen het IP-adres om vast te stellen vanuit welke de stad de gebruiker de site bezoekt. Dat wordt onmiddellijk na gebruik geanonimiseerd. Amundi Asset Management of zijn dochterondernemingen kunnen op deze manier dus in geen geval een natuurlijk persoon identificeren.
Amundi Asset Management bewaart de verzamelde gegevens gedurende een termijn van 6 maanden, en zij worden niet doorgezonden naar derden of gebruikt voor andere doeleinden.

Hoe kunt u cookies beheren?

U kunt cookies beheren op diverse manieren. Alle instellingen die u als gebruiker aanpast, kunnen gevolgen hebben tijdens het surfen en voor de toegangsmogelijkheden tot bepaalde services waarvoor cookies vereist zijn.
De gebruiker kan op elk moment zijn keuze in verband met cookies uitdrukken en wijzigen op de manier die we hierna beschrijven.

1. Uw browser instellen

2. De opt-outlinks voor analytische cookies

Voor de cookies die worden geplaatst door Xiti (AT Internet): http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

Meer informatie over cookies

Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar de site van de CNIL op dit adres: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

 

Marktgegevens

De gegevens en informatie op deze website worden mogelijk aangeleverd door informatieleveranciers conform de machtigingen die aan Amundi of aan de groep CREDIT AGRICOLE zijn verstrekt.

Beveiliging

Gebruikers van deze site stemmen er uitdrukkelijk mee in dat het internet geen veilig communicatiemedium voor informatie is en dat zij het internet gebruiken op eigen risico. Amundi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade indien een externe partij informatie onderschept die u op de site ter beschikking wordt gesteld. Amundi noch een van de met Amundi verbonden vennootschappen, bestuurders, functionarissen of werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van een storing of onderbreking van de diensten van deze site, dan wel een fout, omissie, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of verzending, computervirus, storing op de communicatielijn of wijziging of gebruik van opnames, zelfs als de omstandigheden die aan de basis liggen van die gebeurtenis onder de controle vielen van CREDIT AGRICOLE of een leverancier van diensten of softwareondersteuning. CREDIT AGRICOLE noch gelieerde ondernemingen noch een andere partij kan aansprakelijk worden gesteld voor welk type schade dan ook, zelfs als CREDIT AGRICOLE of andere partijen op de hoogte waren van de mogelijkheid dat deze schade zich kon voordoen.

Gebruik van de website

De informatie op deze site is bedoeld om u te informeren door aanvullende informatie te verschaffen naast de informatie die u in de documentatie bij de voorgestelde belegging kunt vinden.
 
Een inschrijving dient uitsluitend te zijn gebaseerd op de relevante documentatie die aan potentiële beleggers voorafgaande aan de inschrijving wordt verstrekt, of die op verzoek verkrijgbaar is bij alle agentschappen van de partnernetwerken of erkende distributiekantoren van Amundi, of kan worden aangevraagd bij de statutaire vestiging van Amundi.
 
Elk opzettelijk misbruik van een element van de website van Amundi (waaronder, maar niet uitsluitend, piraterij, de introductie van virussen, verstoring van de site, buitensporig gebruik of gebruik in strijd met de geldende wetgeving) is uitdrukkelijk verboden. Sommige informatie op de website is beschermd met een wachtwoord dat uitsluitend mag worden gebruikt door professionele beleggers aan wie Amundi dat wachtwoord heeft verstrekt. Amundi behoudt zich het recht voor om uw wachtwoord in te trekken en, naar eigen goeddunken, de gerechtelijke autoriteiten in te lichten in geval van opzettelijk misbruik.
 
Amundi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden na kennisgeving (onder andere via e-mail of door plaatsing van een mededeling op de website) te wijzigen of aan te passen. Amundi is gerechtigd uw toegang op elk willekeurig moment en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld, te beëindigen door middel van een kennisgeving via elk mogelijk medium, of als u een van de voornoemde voorwaarden hebt geschonden.

Eigendom van de website, copyright en handelsmerken

Amundi is eigenaar van de auteursrechten op alle werken die op deze site verschijnen, inclusief beeldmateriaal, teksten, iconografische weergaven en documenten die van deze website kunnen worden gedownload.
 
Gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi is derhalve strikt verboden.
 
U mag echter wel delen van de website van Amundi, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, downloaden of afdrukken op papier, vooropgesteld dat u de verklaringen inzake auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten niet verwijdert.
 
Het downloaden of anderszins kopiëren van de software of de informatie op de website van Amundi geeft u geen rechten op de software of de informatie, en u mag deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi in geen geval (geheel noch gedeeltelijk) reproduceren, verzenden (elektronisch of anderszins), aanpassen of gebruiken voor publieke doeleinden of andere commerciële doeleinden, of links naar de site aanmaken.
 
De naam ‘Amundi’ is een gedeponeerd handelsmerk van Amundi. U mag de onderscheidende tekens op de pagina's van deze website op geen enkele manier reproduceren, verwijderen, hergebruiken of wijzigen.
 
©2014 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie hierin: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) is niet gegarandeerd in termen van nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit. Morningstar noch diens contentproviders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Foto's

Frank Hülsbömer, Christophe Audebert, CRB Architectes en Erick Saillet, I2F, ECDM Architectes, LIN Finn Geipel Giulia Andi, Infographie Carpentier, L'Autre Image, Amundi Immobilier.

Scheidbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder enig gevolg voor de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
 
Uw voortgezette gebruik van deze website impliceert dat u de hier uiteengezette voorwaarden en beperkingen, alsook de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden voor deze website hebt begrepen en ermee akkoord gaat. (i) U begrijpt dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn telkens wanneer u de website van Amundi in de toekomst bezoekt, evenals de bepalingen inzake beperking van aansprakelijkheid, de risicowaarschuwingen en de overige verstrekte informatie, en (ii) u garandeert dat niemand anders uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord zal gebruiken voor toegang tot de website van Amundi.

Toepasselijk recht

Deze website van Amundi en de inhoud ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht. Alle hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde Franse rechtbank.