Diversifieer uw portefeuille met beleggingen in obligaties

Obligaties zijn financiële beleggingen op middellange tot lange termijn die potentiële groei bieden bij een matig risiconiveau vergeleken met andere beleggingscategorieën. Wij bieden diverse obligatiefondsen en topexpertise in het beheer van vastrentende producten. 

Focus op obligaties

Obligaties zijn schuldpapieren uitgegeven door overheden, publieke organisaties of ondernemingen.

Zij betalen interest aan de houder (vaak tegen een tarief dat wordt vastgelegd bij uitgifte), een coupon genoemd. Na zekere tijd betaalt de emittent de nominale waarde van de obligatie terug aan de houder. Er bestaan verschillende obligatiecategorieën, elk met andere kenmerken. Obligaties worden minder riskant geacht dan aandelen, waarvan het rendement moeilijker te voorspellen valt.

Kansen zoeken op de obligatiemarkten

Amundi is een van de toonaangevende beheerders van vastrentende producten in Europa en de wereld. In de context van aanhoudend lage rentevoeten hebben onze specialisten makkelijk toegankelijke obligatiefondsen ontwikkeld, met duidelijke strategieën die naar rendement op middellange tot lange termijn streven.

Onze fondsbeheerders evalueren voortdurend rentevoeten, emittentratings en de marktliquiditeit, op zoek naar mogelijkheden in verschillende obligatiecategorieën: staatsobligaties, ‘investeringswaardige’ (IG) obligaties met een goede rating, hoogrentende obligaties, inflatiegeïndexeerde obligaties, enz.

De belangrijkste risico's van obligatiefondsen zijn het renterisico, het valutarisico en het kredietrisico. Zie de relevante wettelijke documenten voor meer informatie.

Beheer vastrentende producten door Amundi: hoofdpunten

Een keur van vastrentende fondsen die de belangrijkste markten in de wereld bestrijken

Wereldwijde dekking van het obligatie-universum en aanzienlijke middelen voor onderzoek, analyse en follow-up

Experts in ‘gemengde’1 strategie (wereldwijd, euro, VS)

Een toonaangevende wereldwijde aanbieder

498 miljard euro

door Amundi beheerde activa in vastrentende fondsen2

1. ‘Gemengde’ strategie houdt in dat er wordt belegd in zowel staats- als bedrijfsobligaties.

2. Bron: cijfers Amundi per 30 september 2015. Kan mettertijd veranderen.

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in de icbe's, fondsen en bevek’s (de ‘producten’) van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Alle bovenvermelde projecties, beoordelingen en statistische analyses worden verstrekt om potentiële beleggers de besproken onderwerpen te helpen begrijpen. Deze projecties, beoordelingen en analyses zijn mogelijk gebaseerd op subjectieve ramingen en aannamen, en kunnen zijn verkregen door toepassing van één methodologie uit vele andere mogelijke methodologieën, die mogelijk andere conclusies opleveren. Bijgevolg mogen deze projecties, beoordelingen en analyses niet worden beschouwd als vaststaande feiten, noch worden opgevat als een exacte voorspelling van toekomstige ontwikkelingen.

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de producten is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. Alle potentiële beleggers in de producten wordt geadviseerd na te gaan of een dergelijke belegging in overeenstemming is met de voor hen geldende wetten en, alvorens over te gaan tot beleggen, wat de fiscale consequenties van een dergelijke belegging zijn, alsook om kennis te nemen van de geldende juridische documenten voor elk product. Inschrijvingen zullen uitsluitend worden aanvaard op basis van het meest recente volledige prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) over het product in kwestie, het meest recente jaar- en halfjaarverslag en de statuten van Amundi, die kosteloos kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. Alle producten of compartimenten van hetzelfde product zijn/worden niet noodzakelijk geregistreerd of goedgekeurd voor distributie in alle jurisdicties, of zijn niet noodzakelijk beschikbaar voor alle beleggers.

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.