Integratie van ESG-factoren (Milieu (E), Maatschappij (S) en Governance (G))

Onze expertise is gefocust en gericht op het behalen van rendement uit duurzame bronnen. Wij zijn zo overtuigd van deze benadering dat wij waar mogelijk ESG-criteria integreren in al onze beheerprocessen (uitgezonderd indexfondsen en ETF’s die onderhevig zijn aan benchmarkbeperkingen). 

Rendement en verantwoordelijkheid

Het is onze overtuiging dat integratie van milieugerelateerde, maatschappelijke en governancecriteria, gecombineerd met een dialoog met emittenten, tot solide financiële resultaten leidt. Voor beleggers is het een manier om zich te beschermen tegen langetermijnrisico's, zoals: 

  • financieel risico,
  • operationeel risico,
  • reputatierisico…

Wij bieden beleggingsoplossingen op maat waarmee u verantwoord kunt beleggen in overeenstemming met uw eigen ESG-beleid en rendementsvereisten.

Onze sterke punten

Vooraanstaande Europese vermogensbeheerder met € 820 miljard onder beheer, inclusief ESG-integratie

Een aanzienlijk arsenaal aan middelen en een interface die ESG-ratings doorgeeft aan alle portefeuillebeheerders

Diverse producten voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) plus ESG-oplossingen op maat in alle beleggingscategorieën

ESG-oplossingen op maat

Elke onderneming heeft haar eigen ESG-vereisten en eigen uitsluitings- en selectiecriteria. Daarom bieden wij voor alle beleggingscategorieën ESG-oplossingen op maat aan. 

U kunt erop vertrouwen dat we u zorgvuldig begeleiden tijdens het ontwerpproces, van het opstellen van een handvest conform uw ondernemingswaarden en activiteiten (op basis van Amundi’s ESG-kader of een op maat gemaakt kader) tot het implementeren van ESG-factoren in portefeuilles, waarbij we uw steminstructies volgen en de juiste documentatie- en ondersteuningsdiensten selecteren.

Onze strikte principes

Niet-financiële analyse van organisaties

Niet-financiële analyse van landen

Bron: Amundi. Uitsluitend ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in