Oplossingen met het oog op klimaatverandering

Nu de opwarming van de aarde steeds meer als een risicofactor voor de lange termijn wordt gezien, met waarschijnlijk een negatieve impact op de waardering van activa, ontplooit Amundi meer initiatieven om bij te dragen aan de financiering van de vereiste verduurzaming.

Portefeuilles afstemmen op koolstofarme economie

De Portfolio Decarbonization Coalition (PDC - zie hieronder voor meer) heeft haar ambities slechts één jaar na de lancering ruimschoots overtroffen. Begin december 2015 telde de PDC 25 leden, die 9 landen vertegenwoordigden met $ 600 miljard aan beleggingen in CO2-reductie tegenover $ 100 miljard die bij de lancering waren aangekondigd.

Grote spelers, zoals Allianz en ABP, traden toe tot de PDC tijdens de klimaatconferentie in Parijs.

Met deze twee grote Europese instellingen wordt de boodschap versterkt:

 • Verduurzaming van portefeuilles wordt heel gewoon;
 • Vandaag verduurzamen levert morgen vele biljoenen op.
   

   Bekijk de speech van Mats Andersson  

Download het persbericht    Download de speech van Mats Andersson

Initiatieven van Amundi met het oog op klimaatverandering

Met belangrijke partners en institutionele beleggers zoals AP4, CDP (Carbon Disclosure Project) en het Finance Initiative van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP FI), is Amundi betrokken bij een initiatief van meerdere partijen: de Portfolio Decarbonization Coalition 1.  

Daarnaast heeft Amundi innovatieve oplossingen ontwikkeld.

Drie voorbeelden

SRI-oplossingen

Koolstofarme indexfondsen

Partnership met EDF

SRI-oplossingen

Elke belegger stelt andere eisen en past eigen uitsluitings- en selectiecriteria toe.

Daarom bieden wij beleggers ESG- en SRI-fondsen op maat die emittenten ertoe aanzetten hun houding tegenover het milieu te verbeteren, en met name de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wij hebben de sectoren met de grootste blootstelling aan de gevolgen van klimaatverandering geïdentificeerd en analyseren de capaciteit van de ondernemingen om hun directe en indirecte impact op het milieu te monitoren.
Via open-end SRI-fondsen draagt het management van Amundi ook bij aan de beperking van het energieverbruik, de reductie van broeikasgassen, de strijd tegen uitputting van grondstoffen en de bescherming van biodiversiteit.

Koolstofarme indexoplossingen

 

Amundi heeft voor beleggers die het financiële risico van blootstelling aan CO2 willen beperken, een breed scala aan indexoplossingen ontwikkeld. 

1| Aanpak op maat

Amundi levert maatwerkoplossingen die de blootstelling aan CO2 verminderen: 

 • door verduurzaming van bestaande portefeuilles, of
 • door replicatie van een koolstofarme index die voldoet aan de specifieke wensen van de klant.

 

2| Innovatieve indexfondsen

Het koolstofarme gamma omvat twee open-end indexfondsen en een ETF dat de MSCI Low Carbon Leaders-indexen volgt. De indexmethodologie tracht:

 • de ecologische voetafdruk effectief te reduceren in vergelijking met de moederindex,
 • met een lage tracking error en een vergelijkbare samenstelling qua sectoren en regio’s.

Dankzij deze oplossingen kunnen beleggers profiteren van een potentiële outperformance van de strategie-index zodra de CO2-risicopremie bekend is, terwijl het marktrendement nog steeds wordt behaald zolang die risicopremie nog niet bekend is.

Samenwerking met EDF* met als oogmerk investeringen in hernieuwbare energie

Amundi en EDF Group trachten geld op te halen ter financiering van projecten in het kader van de energietransitie.
Deze samenwerking van twee marktleiders profiteert van:

 • de capaciteit van EDF, marktleider op het gebied van duurzame energie, om de beste investeringskansen in hernieuwbare energie te identificeren,
 • de expertise van Amundi, vooraanstaand vermogensbeheerder in Europa, om gestructureerd spaargeld aan te trekken.

  

De samenwerkende partners willen alternatieve beleggingen aanbieden via een beleggingscategorie die geen correlatie vertoont met de volatiliteit van traditionele markten.

De beleggingsthema's zijn met name:

 • kleine waterkrachtcentrales,
 • zonne-energie of windenergieparken,
 • energie-efficiëntie (openbare verlichting, grootverbruikers van elektriciteit).

* EDF: Electricité de France, grootste elektriciteitsmaatschappij van Frankrijk.

Amundi’s commitment aan verantwoorde financiering

>€70

miljard aan SRI-activa onder beheer

N°1

Grootste SRI-beheerder van Frankrijk2

55

professionals gespecialiseerd in SRI-analyse en -beheer

Bronnen: Perimeter en gegevens Amundi per 30 maart 2015.

1. De leden van deze coalitie, die de financiële markten wil mobiliseren in de strijd tegen klimaatverandering, maken zich sterk voor verduurzaming van hun portefeuilles voor een totaalbedrag van USD 100 miljard vóór de klimaatconferentie eind 2015.

2. In termen van vermogen onder beheer. Bovendien is Amundi de eerste vermogensbeheerder die door Afnor (Frans instituut voor normering) wordt gecertificeerd voor zijn SRI-benadering.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.