Schuldpapier opkomende markten

Door de aantrekkelijke rente en sterke fundamentals biedt schuldpapier van opkomende markten (EM-schuldpapier) een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding. Dit blijft een onderbenutte beleggingscategorie, die zich ontwikkelt tot een serieus alternatief binnen het wereldwijde obligatie-universum. 

Een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel

 • Het rendement is in vergelijking met andere vastrentende beleggingscategorieën aantrekkelijker

Met meer dan 5% aan jaarlijks rendement voor de carrystrategie per juni 2015 is EM-schuldpapier een reële bron van rendementsverbetering binnen een obligatieportefeuille

 • Sterke kredietkwaliteit
  • De jaarlijkse bbp-groei van opkomende landen was in de afgelopen 15 jaar significant hoger dan die van de ontwikkelde landen. In 2015 wordt voor opkomende landen een bbp-groei van 4,4% verwacht tegenover 2,4% voor de ontwikkelde landen.
  • De begroting en betalingsbalans van opkomende markten verbeteren
  • EM-hefboom is lager dan die in VS/EU
  • Het aantal in gebreke blijvende ondernemingen zal naar verwachting in 2015 in lijn zijn met dat in de VS/EU

Bronnen: Bloomberg, IMF, Amundi AM, per juni 2015

EM-schuldpapier is een serieus alternatief binnen het wereldwijde obligatie-universum

Sergei Strigo, hoofd Emerging Debt and Currency Management, Amundi Londen

Waardering: een goed instapmoment

 • De spreads op staats- en bedrijfsobligaties zijn groter dan in de zomer van 2013, de zogenaamde ‘taper tantrum’-periode
 • De spreads ten opzichte van Amerikaans en Europees krediet staan op nagenoeg het hoogste niveau in 3 jaar
 • Meer dan 250bp extra spread ten opzichte van EU-BBB en 150bp ten opzichte van VS-BBB voor staatsobligaties uit opkomende markten: zo'n twee keer de spread van die in ontwikkelde kredietmarkten voor vergelijkbare ratings en durations

Bron: Amundi, juni 2015

EM-schuldpapier in kerncijfers

USD 14

een verhandelbaar universum van USD 14 biljoen1

60

landen met diverse economische cycli1

500

bedrijven die obligaties uitgeven1

Ondersteunende technische factoren

EM-schuldpapier blijft een onderbenutte beleggingscategorie: opkomende markten zijn goed voor 12% van het wereldwijde schuldpapier, maar slechts een kleine 8% van de beleggingen is in EM-obligatiefondsen. Een inhaalslag tot 12% impliceert een instroom van USD 1 biljoen in EM-schuldpapier.

Laag aanbod: naar verwachting zal de netto-emissie van staatsobligaties (in lokale valuta) in opkomende markten negatief zijn in 2015

De wereldwijde monetaire verruiming – Europa en Japan – zal de jacht op rendement steunen en de instromen in EM-obligaties doen toenemen

Bronnen: EPFR, PwC, Amundi, per juni 2015

De Fed zal de rente waarschijnlijk geleidelijk verhogen, een risico waarmee de markten al grotendeels rekening houden.

Abbas Ameli-Renani, Global Emerging Markets Strategist, Amundi Londen

Jacht op rendement houdt waarschijnlijk aan

De mogelijke verhoging van de Fed funds rate is een risico voor carrytrades in EM-schuldpapier. Maar volgens ons zal de rente geleidelijk worden verhoogd, en dat risico is al grotendeels verdisconteerd door de markten.

Anderzijds houden de Japanse en Europese centrale bank de rente erg laag en verschaffen liquiditeit via een onconventioneel monetair beleid – de QE-programma's. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de rente op obligaties van de G3 langere tijd laag blijft, waardoor beleggers op zoek gaan naar alternatieve oplossingen om rendement te behalen.

De jacht op rendement zal waarschijnlijk aanhouden binnen het wereldwijde obligatie-universum en leiden tot kapitaalstromen naar EM-schuldpapier.

1. Gegevens per juni 2015

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.