Solvency II: uw oplossing op maat

Solvency II treedt op 1 januari 2016 in werking. De nieuwe wettelijke vereisten zullen, samen met de huidige complexe omgeving, een enorme impact hebben op verzekeringsmaatschappijen. Amundi is goed ingevoerd in de gevolgen van deze wijziging van de regelgeving en heeft daarom een speciaal platform ontwikkeld dat verzekeraars helpt aan de nieuwe wettelijke vereisten te voldoen.

Solvency II: een strikt schema

Solvency II treedt op 1 januari 2016 in werking. De nieuwe wettelijke vereisten zullen, samen met de huidige complexe omgeving, een enorme impact hebben op verzekeringsmaatschappijen. Solvency II legt nieuwe boekhoudkundige en bedrijfseconomische beperkingen op volgens een zeer strikt schema. Uiterlijk 31 maart 2015 moet de Richtlijn Solvency II, inclusief de herzieningen van Omnibus II, zijn omgezet in het wettelijke kader van elke lidstaat. De publicatie van de Technische Uitvoeringsnormen (ITS) staat gepland voor september 2015. En er staan ook al andere nieuwe vereisten gepland: de Raad voor Financiële Stabiliteit is formeel gesprekken gestart voor de ontwikkeling van wereldwijde kapitaalvereisten, waaronder nieuwe regelgeving voor kapitaalgebruik.

Amundi: de expertise en rapportages die u nodig hebt

Aangezien Solvency II van cruciaal belang is voor verzekeraars en vermogensbeheerders, hebben wij een aantal teams in het leven geroepen met gespecialiseerde kennis van de drie hoofdterreinen, of pijlers, van Solvency II.

  • Financiële vereisten – een speciaal team voor kwantitatieve research, dat de besluiten van de EAVB1 interpreteert, methodologische ondersteuning biedt en de specificaties voor de SKV2-tool voor marktrisico berekent
  • Bestuur & toezicht – de capaciteit om assetallocatiemodellen te ontwikkelen binnen de grenzen van Solvency II
  • Rapportering & openbaarmaking – interne tools die voldoen aan de eisen die worden gesteld aan rapportering en ratioberekening volgens Solvency II

De drie pijlers van Solvency II

Uitsluitend ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

1- Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen
2- Solvabiliteitskapitaalvereiste

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.