Vermogensbeheer

Hoe kunt u uw klanten helpen hun kapitaal te laten aangroeien en toch hun blootstelling aan de risico's van de financiële markten beperken? Met het oog hierop heeft Amundi, dankzij toegang tot wereldwijde beleggingskansen, specifieke vermogensbeheeroplossingen ontwikkeld.

Ons doel: kapitaalgroei en vermogensbeheer

Wij zien het als onze prioriteit om u te steunen tijdens uw zoektocht naar kapitaalgroei. In een omgeving met toenemende marktvolatiliteit en bijgevolg een grotere kans op verlies, zet Amundi nadrukkelijk in op een vermogensbeheeraanpak op lange termijn. Wij willen de vruchten plukken van potentiële marktgroei en laten ons daarbij leiden door een strikt kader voor risicobewaking.

Een actieve en flexibele beheeraanpak

Onze vermogensbeheerstrategieën steunen op twee pijlers: de flexibiliteit om in te spelen op veranderende marktomstandigheden en de mogelijkheid om te beleggen in een breed scala aan beleggingscategorieën. Portefeuillediversificatie geeft u uitzicht op potentieel hogere inkomsten. Via deze flexibele benadering trachten wij positieve rendementen te genereren als de markten stijgen en de verliezen te beperken als de markten dalen. Maar meer flexibiliteit betekent ook meer risico. 

De assetallocatie is gebaseerd op onze verwachting van de bewegingen op de markten en de risico's die met elke beleggingscategorie samenhangen. Als deze risico’s zich daadwerkelijk voordoen, kan de waarde van het fonds dalen. 

Beleggingsoplossingen die aan uw doelstellingen voldoen

Amundi heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld, zodat u uw klanten zo goed mogelijk kunt ondersteunen. Onze actieve en flexibele strategieën zijn toegankelijk via een uitgebreide reeks beleggingsoplossingen. Elk daarvan heeft specifieke doelstellingen in termen van risico en verwacht rendement. U kiest de beleggingsstrategieën die het beste bij uw doelstellingen passen, en past hun weging aan naargelang de marktomstandigheden. 

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in