Gebruiksvoorwaarden voor Amundi.com

De onderhavige algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 3 november 2016.

Voordat u doorgaat naar de website, verzoeken wij u de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen.

Het gebruik van de website van Amundi betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, wordt u geacht noch de site noch enige sitepagina te bezoeken.

In deze algemene voorwaarden betekenen de onderstaande termen het volgende:

  • ‘site’ of ‘website’: de website amundi.com;
  • ‘gelieerde ondernemingen’ of ‘met Amundi verbonden vennootschappen’: Amundi Immobilier, Amundi Private Equity Funds en Amundi Luxembourg.
  • ‘producten’: fondsen en andere financiële producten beheerd en/of verkocht door Amundi of een gelieerde onderneming.

Juridische informatie over AMUNDI ASSET MANAGEMENT en gelieerde ondernemingen

U bezoekt momenteel de website van Amundi Asset Management, een Franse société anonyme (naamloze vennootschap) met een kapitaal van EUR 746.262.615 en statutair gevestigd te 90, boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Parijse handelsregister (RCS Paris) onder het SIREN-nummer 437 574 452. Amundi is door de Franse autoriteit financiële markten AMF toegelaten als portefeuillebeheermaatschappij onder het nummer GP 04000036.

De directeur Communicatie is Bernard de Wit, Deputy Chief Executive Officer van Amundi.

De onderneming die deze site host, is PROGICA S.A.S. - 12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge - Frankrijk.

Deze site bevat ook informatie over de volgende gelieerde ondernemingen:
 
AMUNDI IMMOBILIER
Een Franse société anonyme (naamloze vennootschap) met een kapitaal van EUR 16.684.66074.
Statutair gevestigd te 91-93 boulevard Pasteur - 75015 PARIS
SIREN-nummer 315 429 837 RCS Paris
Portefeuillebeheermaatschappij toegelaten door de AMF onder het nummer GP 07000033.

AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS
Een Franse société anonyme (naamloze vennootschap) met een kapitaal van EUR 12.394.096.
Statutair gevestigd te 90-93 boulevard Pasteur - 75015 PARIS
SIREN-nummer 422 333 575 RCS Paris
Portefeuillebeheermaatschappij toegelaten door de AMF onder het nummer GP 99 015.

AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Statutair gevestigd te 5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG
Registratienummer: RCSL B 27.804
Beheermaatschappij toegelaten door de CSSF in overeenstemming met Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van wetten, regels en administratieve bepalingen met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's), zoals gewijzigd (‘Richtlijn 2009/65/EG’) en in overeenstemming met hoofdstuk 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging (‘wet van 2010’).

Uitsluitend bedoeld ter informatie

De informatie op deze website is niet bedoeld voor verspreiding of gebruik door personen of entiteiten in een land of rechtsgebied waar de verspreiding of het gebruik ervan een overtreding inhoudt van wet- en regelgeving, of waardoor Amundi of een gelieerde onderneming aan de registratieprocedure van die landen zou moeten voldoen. Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk niet geregistreerd of toegelaten in alle landen of beschikbaar voor alle klanten.

De gegevens en informatie op deze website worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden. Geen enkel onderdeel van de informatie op deze website is een aanbod of uitnodiging van Amundi en/of gelieerde ondernemingen om beleggingsadvies of -diensten te verstrekken, of om financiële instrumenten te kopen of te verkopen.

Beperkte toegang

Deze website is niet bedoeld voor en richt zich niet op particulieren op wie wetten of regels van toepassing zijn die de publicatie van of toegang tot de informatie op deze website verbieden.
 
In elk geval is het personen voor wie beperkingen gelden die de publicatie van of toegang tot de informatie op deze site verbieden, niet toegestaan de informatie op deze website te raadplegen en hen wordt verzocht de site te verlaten.
 
Wat betreft mensen die de site bezoeken als ‘professionele’ gebruiker, verwijst deze term naar potentiële beleggers die worden geacht de hoedanigheid van ‘professionele klant’ te hebben in de zin van Europese Richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004 (MiFID), zoals in Frankrijk omgezet door de artikelen D533-11 van de monetaire en financiële wet en 314-4 et seq. van het algemene reglement van de AMF.
 
Deze site is in het bijzonder niet bedoeld voor gebruik door ingezetenen of burgers van de Verenigde Staten van Amerika, oftewel ‘US Persons’, zoals gedefinieerd door ‘Regulation S’ van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. De definitie van ‘US Person’ wordt hierna gegeven.

De term ‘US Person’ verwijst naar: (i) elke natuurlijke persoon die ingezetene is van de Verenigde Staten van Amerika, (b) elk partnership of elke onderneming die georganiseerd of opgericht is naar Amerikaans recht, (c) elke nalatenschap (of ‘trust’) waarvan de executeur of beheerder een ‘US Person’ is, (d) elke trust waarvan een van de gevolmachtigden een ‘US Person’ is, (e) elk agentschap of elke vestiging van een niet-Amerikaanse entiteit die in de Verenigde Staten van Amerika is gevestigd, (f) elke niet-discretionaire rekening (anders dan een nalatenschap of trust) beheerd door een financiële tussenpersoon of een andere gemachtigde persoon, gevestigd in of (in het geval van een natuurlijke persoon) ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika, (g) elke discretionaire rekening (anders dan een nalatenschap of trust) beheerd door een financiële tussenpersoon of een andere gemachtigde persoon, gevestigd in of (in het geval van een natuurlijke persoon) ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika, en (h) elk partnerschap of elke rechtspersoon indien deze (i) is opgericht naar het recht van een ander land dan de Verenigde Staten van Amerika en (ii) door een ‘US Person’ hoofdzakelijk is opgericht met als doel te beleggen in effecten die niet zijn geregistreerd krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, tenzij deze is georganiseerd of geregistreerd door en de eigendom is van ‘geaccrediteerde beleggers’ (zoals gedefinieerd in Rule 501(a) van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) anders dan natuurlijke personen, nalatenschappen of trusts.

Deze beperking geldt ook voor ingezetenen en burgers van de Verenigde Staten van Amerika en ‘US Persons’ die deze website kunnen bezoeken of raadplegen tijdens een reis of verblijf buiten de Verenigde Staten van Amerika.
 
Als u daarenboven afkomstig bent uit een land met een eigen Amundi-website, verzoeken wij u de site van uw eigen land te bezoeken.
 
U alleen bent verantwoordelijk voor de keuze van het land van uw nationaliteit of woonplaats en voor de overeenkomstige landkeuze. Door de site voor uw land te raadplegen, bevestigt u dat deze keuze in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving in het land van uw nationaliteit of woonplaats, of dat deze keuze is gemaakt op uw exclusieve verantwoordelijkheid.

Disclaimer voor producten

Het rendement van de producten is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggen houdt risico's in. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.
Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. Alle potentiële beleggers in de producten wordt geadviseerd na te gaan of een dergelijke belegging in overeenstemming is met de voor hen geldende wetten en, alvorens over te gaan tot beleggen, wat de fiscale consequenties van een dergelijke belegging zijn, alsook om kennis te nemen van de geldende juridische documenten voor elk product. Inschrijvingen zullen uitsluitend worden aanvaard op basis van het meest recente volledige prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) over het product in kwestie, het meest recente jaar- en halfjaarverslag en de statuten van Amundi, die kosteloos kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.

Witwaspraktijken

Als gevolg van regels tegen witwaspraktijken en andere regelgeving zijn identificatiedocumenten vereist alvorens u kunt beleggen.

Geen garanties

De gegevens op deze site worden gepresenteerd “as is” en op de vermelde datum. Amundi en de met Amundi verbonden vennootschappen bieden geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de op deze site verstrekte informatie en wijst uitdrukkelijk elke garantie van de hand met betrekking tot de geschiktheid van de site voor een bepaald doel. De gegevens zijn gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten, maar wij garanderen niet dat ze nauwkeurig, volledig, geldig of relevant zijn en ze mogen niet als dusdanig worden beschouwd voor welk doel dan ook.

Aanwezigheid van hyperlinks en gebruik van cookies

Links van site naar site: de aanwezigheid van hyperlinks op de site is uitsluitend bedoeld om u gemakkelijker naar sites van andere ondernemingen te laten surfen.
 
Amundi is niet verantwoordelijk voor schade of verliezen veroorzaakt door eventuele vertragingen, defecten of omissies in de diensten, informatie of andere content op de site, ongeacht of deze feitelijk of vermeend zijn, dan wel tot gevolgschade leiden. Amundi geeft geen garanties voor en doet geen uitspraken over, en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor content die elektronisch wordt aangeleverd door een derde partij, met inbegrip van de nauwkeurigheid, het doel, de kwaliteit en de tijdigheid van voornoemde elektronische content.
 
Amundi verbiedt een ieder een dergelijke link aan te maken zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de vennootschap.
 
In beginsel wordt er tijdelijk informatie opgeslagen in het geheugen of op de vaste schijf van uw computer (‘cookies’). De gebruiker geeft Amundi toestemming gebruik te maken van cookies, die uitsluitend bedoeld zijn om het gebruik van de site van Amundi vanaf de computer van de gebruiker te vereenvoudigen (deze informatie kan door Amundi worden gelezen tijdens latere bezoeken van de gebruiker aan de website en bevat de pagina's die de gebruiker heeft geraadpleegd, de datum en tijd van raadpleging, enz.). De gebruiker kan zijn of haar browser echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt voorkomen of geweigerd, al kan dat ertoe leiden dat hij/zij bepaalde opties van de site niet kan gebruiken.

Marktgegevens

De gegevens en informatie op deze website worden mogelijk aangeleverd door informatieleveranciers conform de machtigingen die aan Amundi of aan de groep CREDIT AGRICOLE zijn verstrekt.

Vertrouwelijkheid - Bescherming van persoonsgegevens

Amundi zal alle persoonlijke informatie die via onze website wordt verstrekt, vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met alle geldende wetten en regels.
 
Amundi behoudt zich echter het recht voor om persoonlijke informatie te gebruiken die over u wordt verzameld, evenals technische en navigatie-informatie, zoals het type browser, het IP-adres, de bezochte pagina's en de gemiddelde tijd die op deze website wordt doorgebracht, met het oog op het beheer en de verwerking van uw beleggingen en alle andere gerelateerde activiteiten.
 
Amundi deelt deze informatie mogelijk met zijn agenten en serviceproviders en met andere ondernemingen van de groep CREDIT AGRICOLE, teneinde u informatie toe te sturen over aangeboden producten en diensten. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons daar schriftelijk van in kennis stellen: Amundi – Web Department – 90, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15 – Frankrijk.
 
Deze website is aangemeld bij de Franse commissie voor gegevensbescherming (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL) in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden. De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn bedoeld om te worden bewaard door Amundi en zullen niet worden overgedragen aan externe partijen, uitgezonderd voornoemde partijen. U hebt het recht alle gegevens over uzelf in te zien, te wijzigen, te rectificeren en te laten verwijderen. Daarvoor stuurt u een verzoek aan de websitebeheerder. Dat kan via e-mail naar webmaster@amundi.com of via post naar het volgende adres: Amundi – Web Department – 90, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15 – Frankrijk.

Beveiliging

Gebruikers van deze site stemmen er uitdrukkelijk mee in dat het internet geen veilig communicatiemedium voor informatie is en dat zij het internet gebruiken op eigen risico. Amundi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade indien een externe partij informatie onderschept die u op de site ter beschikking wordt gesteld. Amundi noch een van de met Amundi verbonden vennootschappen, bestuurders, functionarissen of werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van een storing of onderbreking van de diensten van deze site, dan wel een fout, omissie, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of verzending, computervirus, storing op de communicatielijn of wijziging of gebruik van opnames, zelfs als de omstandigheden die aan de basis liggen van die gebeurtenis onder de controle vielen van CREDIT AGRICOLE of een leverancier van diensten of softwareondersteuning. CREDIT AGRICOLE noch gelieerde ondernemingen noch een andere partij kan aansprakelijk worden gesteld voor welk type schade dan ook, zelfs als CREDIT AGRICOLE of andere partijen op de hoogte waren van de mogelijkheid dat deze schade zich kon voordoen.

Gebruik van de website

De informatie op deze site is bedoeld om u te informeren door aanvullende informatie te verschaffen naast de informatie die u in de documentatie bij de voorgestelde belegging kunt vinden.
 
Een inschrijving dient uitsluitend te zijn gebaseerd op de relevante documentatie die aan potentiële beleggers voorafgaande aan de inschrijving wordt verstrekt, of die op verzoek verkrijgbaar is bij alle agentschappen van de partnernetwerken of erkende distributiekantoren van Amundi, of kan worden aangevraagd bij de statutaire vestiging van Amundi.
 
Elk opzettelijk misbruik van een element van de website van Amundi (waaronder, maar niet uitsluitend, piraterij, de introductie van virussen, verstoring van de site, buitensporig gebruik of gebruik in strijd met de geldende wetgeving) is uitdrukkelijk verboden. Sommige informatie op de website is beschermd met een wachtwoord dat uitsluitend mag worden gebruikt door professionele beleggers aan wie Amundi dat wachtwoord heeft verstrekt. Amundi behoudt zich het recht voor om uw wachtwoord in te trekken en, naar eigen goeddunken, de gerechtelijke autoriteiten in te lichten in geval van opzettelijk misbruik.
 
Amundi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden na kennisgeving (onder andere via e-mail of door plaatsing van een mededeling op de website) te wijzigen of aan te passen. Amundi is gerechtigd uw toegang op elk willekeurig moment en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld, te beëindigen door middel van een kennisgeving via elk mogelijk medium, of als u een van de voornoemde voorwaarden hebt geschonden.

Eigendom van de website, copyright en handelsmerken

Amundi is eigenaar van de auteursrechten op alle werken die op deze site verschijnen, inclusief beeldmateriaal, teksten, iconografische weergaven en documenten die van deze website kunnen worden gedownload.
 
Gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi is derhalve strikt verboden.
 
U mag echter wel delen van de website van Amundi, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, downloaden of afdrukken op papier, vooropgesteld dat u de verklaringen inzake auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten niet verwijdert.
 
Het downloaden of anderszins kopiëren van de software of de informatie op de website van Amundi geeft u geen rechten op de software of de informatie, en u mag deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi in geen geval (geheel noch gedeeltelijk) reproduceren, verzenden (elektronisch of anderszins), aanpassen of gebruiken voor publieke doeleinden of andere commerciële doeleinden, of links naar de site aanmaken.
 
De naam ‘Amundi’ is een gedeponeerd handelsmerk van Amundi. U mag de onderscheidende tekens op de pagina's van deze website op geen enkele manier reproduceren, verwijderen, hergebruiken of wijzigen.
 
©2014 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie hierin: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) is niet gegarandeerd in termen van nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit. Morningstar noch diens contentproviders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Foto's

Frank Hülsbömer, Christophe Audebert, CRB Architectes en Erick Saillet, I2F, ECDM Architectes, LIN Finn Geipel Giulia Andi, Infographie Carpentier, L'Autre Image, Amundi Immobilier.

Scheidbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder enig gevolg voor de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
 
Uw voortgezette gebruik van deze website impliceert dat u de hier uiteengezette voorwaarden en beperkingen, alsook de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden voor deze website hebt begrepen en ermee akkoord gaat. (i) U begrijpt dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn telkens wanneer u de website van Amundi in de toekomst bezoekt, evenals de bepalingen inzake beperking van aansprakelijkheid, de risicowaarschuwingen en de overige verstrekte informatie, en (ii) u garandeert dat niemand anders uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord zal gebruiken voor toegang tot de website van Amundi.

Toepasselijk recht

Deze website van Amundi en de inhoud ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht. Alle hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde Franse rechtbank.