Aandelenbeheer: wereldwijde expertise en bewezen beleggingspraktijk

Amundi biedt een uitgebreide reeks aandelenstrategieën, die alle belangrijke geografische regio's, sectoren en marktkapitalisatieniveaus bestrijken. Onze ervaren teams passen beleggingsprocessen toe die hun deugdelijkheid hebben bewezen in diverse marktcycli. Gezien de kwaliteit van onze mensen en middelen verbinden we ons ertoe maatwerkproducten te leveren die passen bij de risicodoelstellingen van onze klanten.

Aandelenbeleggers ondersteunen in alle markten

In deze tijd van lage rentetarieven, constructief beleid van de centrale banken, een gunstige macro-economische omgeving en aantrekkelijke dividendrendementen krijgen beleggers opnieuw interesse in de aandelenmarkten. Zij begrijpen dat ze, om groeikansen optimaal te benutten, misschien meer beleggingsrisico's moeten nemen, zolang dat risico maar in verhouding staat tot het rendement. 

Beleggen in aandelen impliceert het risico van kapitaalverlies en garandeert geen rendement of kapitaalbehoud. 

Gespecialiseerde beleggingsteams die snel inspelen op veranderingen in de markten

Een wereldwijde aanwezigheid, ook in opkomende markten

Een uitgebreide reeks oplossingen, afgestemd op de doelstellingen van onze klanten

Rigoureuze monitoring van de portefeuilles met onafhankelijke analyse

Een breed scala aan strategieën, ondersteund door uitgebreide interne resources

01 | Beleggingsbeheer waarop u kunt vertrouwen

Onze producten voor beleggingen in aandelen bestrijken alle belangrijke geografische regio's en beheerstijlen. Aan onze robuuste processen ligt één gemeenschappelijke filosofie ten grondslag: het streven naar het best mogelijke rendement enerzijds en effectieve risicobeheersing anderzijds. Alle processen worden strikt gemonitord door een risicoafdeling die onafhankelijk werkt van onze beleggingsteams.

02 | Ervaren teams, lokaal gestationeerd

Het beleggingsplatform voor aandelen brengt teams van experts bij elkaar die gestationeerd zijn in alle grote financiële markten wereldwijd, waaronder Londen, Parijs, Singapore, Hongkong en Tokio. Deze kleine teams van elk minder dan tien beleggingsdeskundigen, beschikken over zo'n uitgebreide kennis van hun lokale markt en het bredere beleggingsuniversum dat ze snel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. Amundi heeft het thematische aandelenbeheer toevertrouwd aan CPR AM, een 100% dochteronderneming van Amundi Group.

03 | Een speciaal platform ter verbetering van de communicatie

Alle beleggingsteams hebben toegang tot een centraal platform waar kennis en expertise samenkomen. Dit bevordert effectieve communicatie tussen portefeuillebeheerders en researchteams, en schept een sterke onderlinge band. Dankzij dit platform kunnen wij u een scala aan wereldwijde oplossingen aanbieden binnen een sterk kader waarin het risico wordt gemonitord.

Beleggen in aandelen impliceert het risico van kapitaalverlies en garandeert geen rendement of kapitaalbehoud.

Beleggen in aandelen binnen een gecontroleerde omgeving

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Experts in aandelenbeleggingen

€ 234mrd

aan vermogen onder beheer1

94

portefeuillebeheerders1

38

38 analisten1

Aandelenstrategieën van Amundi: actief beheer teneinde marktkansen op wereldwijd niveau aan te grijpen

Europese aandelen

Onze ervaren portefeuillebeheerders benaderen het universum van Europese ondernemingen, van small- tot large-capbedrijven, op basis van gefundeerde overtuigingen. Aangezien veel beleggers zich zorgen maken over de volatiliteit op de aandelenmarkten, hebben wij ook innovatieve strategieën ontwikkeld die de risico-rendementsverhouding trachten te optimaliseren door de volatiliteit van de portefeuille te beperken.

01 | Small-caps

Wij bestrijken een groot en dynamisch universum, dat zich kenmerkt door een hoge WPA-groei die op lange termijn een sterk potentieel rendement biedt. Afspraken met ondernemingen - gemiddeld 1000 per jaar - liggen aan de basis van de ideeën die we opdoen, met goede resultaten in de afgelopen tien jaar.

02 | Large-caps

Onze pragmatische bottom-up selectie van aandelen heeft geen voorkeur voor een bepaalde stijl en beoogt regelmatige outperformance op de lange termijn. We trachten kansen aan te grijpen in alle marktsegmenten en kennen geen grenzen wat betreft sectoren en landen, zij het dat we een gematigd risiconiveau aanhouden. Met € 9 miljard aan beheerd vermogen behoren large-caps tot onze kernstrategieën voor aandelen.

03 | Smart Beta

Wij bieden een breed scala aan oplossingen, van zuiver passieve tot actieve strategieën. Met zeven jaar ervaring in Efficient Frontier-portefeuilles richt ons beleggingsteam - geruggensteund door kwantitatief onderzoek - zich op een hoog niveau van diversificatie met het oog op een portefeuille die weerbaar is in moeilijke markten en tegelijk profiteert van het opwaartse potentieel van die markten.

Aandelen opkomende markten en Japan

01 | Aandelen van opkomende markten

Opkomende markten (EM) bieden sterke fundamentals en een hogere potentiële bbp-groei dan ontwikkelde markten. Wij geloven dat EM-aandelen een korting op de waardering bieden in vergelijking met de belangrijkste beleggingscategorieën.

  • Interne vraag: onze strategie belegt in opkomende markten wereldwijd (India, Azië, EMEA, Latijns-Amerika). Met gemiddeld 17 jaar ervaring in opkomende markten en meer dan USD 5 miljard aan vermogen onder beheer, steunt ons beleggingsteam zowel op interne research als onderzoek naar emittenten. Het doel is de beste kansen te detecteren en portefeuilles samen te stellen op basis van een sterke overtuiging.
  • Regionale strategieën: wij bieden blootstelling aan specifieke regio's via regionale (Midden-Oosten en Noord-Afrika, Latijns-Amerika) en landenstrategieën (India, China, Brazilië, Thailand...). Door onze jarenlange lokale aanwezigheid in met name Azië kennen we de markt goed en hebben we rechtstreeks contact met leidinggevenden van bedrijven. Onze lokale teams richten zich op ondernemingen met het grootste potentieel in de meest dynamische regio's, terwijl de risico’s die inherent zijn aan opkomende markten nauwlettend worden gemonitord.

02 | Japanse aandelen

Volgens ons biedt de Japanse aandelenmarkt talrijke kansen nu er hervormingen worden doorgevoerd en de Japanse centrale bank een uitzonderlijk monetair beleid uitvoert.

Onze op Japan gerichte strategie profiteert van onze jarenlange aanwezigheid in Japan en tien jaar aan sterke resultaten. Via deze strategie trachten we beleggers te laten profiteren van opwaarts marktpotentieel, terwijl neerwaartse risico’s zoveel mogelijk worden tegengegaan. Daartoe hanteren onze beleggingsdeskundigen een actieve benadering die niet aan een benchmark is gekoppeld: zij identificeren ondergewaardeerde ondernemingen met een sterke cashpositie en selecteren de aantrekkelijkste profielen via fundamenteel onderzoek. Onze strategie tracht te profiteren van het seculaire thema van verbeterende kapitaalefficiëntie en toegenomen aandeelhouderswaarde in Japan.

1 - Bron: Amundi, gegevens per 30 september 2017. Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in