Geldmarkt

Als vooraanstaand Europees beheerder van kasmiddelen1 bieden wij uiteenlopende oplossingen die voldoen aan de fundamentele behoeften van onze institutionele en zakelijke klanten: veiligheid, liquiditeit, transparantie en consistent rendement.

Kasmiddelenbeheer in Europa en daarbuiten

Sinds 1994 bieden wij praktische oplossingen voor kortetermijnbeleggingen en kasmiddelenbeheer op langere termijn. En wij blijven onze klanten ook in een moeilijke tijd met aanhoudend lage rentevoeten steunen.

Een van ’s werelds toonaangevende geldmarktexperts

Oplossingen variërend van geldmarktfondsen tot verbeterde kasmiddelenfondsen

Focus op de kernprioriteiten: veiligheid, liquiditeit, transparantie en consistent rendement

Eenvoudige toegang tot de geldmarkten tegen concurrerende prijzen

Innovatieve oplossingen voor alle looptijden

01 | Creatief portefeuillebeheer afgestemd op uw wensen

Wij trachten uw beleggingen te beheren op een manier die aansluit bij uw doelstellingen en rekening houdt met veiligheid, consistent rendement, liquiditeit en transparante handel. Daartoe ontwikkelen onze teams, met steun van onze onvolprezen researchafdeling, innovatieve beleggingsoplossingen voor alle looptijden.

02 | 50 experts, meer dan € 235 miljard aan vermogen onder beheer2

Onze portefeuillebeheerders weten zich gesteund door de multidisciplinaire teams van Amundi, waarvan onder meer economische en kredietanalisten en risicobeheerders deel uitmaken. Door ons streven naar de beste geldmarktoplossingen geven wij u toegang tot een breed scala aan diensten die uw interactie met ons stroomlijnen en de communicatie vereenvoudigen.

03 | Een uitgebreide reeks oplossingen voor elke beleggingshorizon

Onze geldmarktoplossingen bestrijken looptijden van 24 uur tot 24 maanden. Met ons uitgebreide productaanbod trachten wij tegemoet te komen aan de rendementsdoelstellingen van onze klanten, ongeacht of het gaat om liquiditeit (korte tot middellange termijn) voor de dagelijkse cashbehoefte dan wel om langetermijnbeleggingen voor strategische cash.

Bewezen strategie

€181 miljard

aan geldmarktactiva onder beheer1

Oplossingen toegesneden op uw rendementsdoelstellingen

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze fondsen impliceren het risico van kapitaalverlies en garanderen geen rendement of kapitaalbehoud. Waar de renteniveaus op de geldmarkten erg laag zijn, zal het rendement van het fonds onvoldoende zijn om de beheervergoedingen te dekken. Als dat het geval is, zal de netto contante waarde van het fonds dalen.

1 - Bron: Amundi, per 31 maart 2015.
2 - Bron: Amundi, per 31 december 2015.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in. In het geval van erg lage rentevoeten op de geldmarkten zal het rendement van het fonds niet voldoende zijn om de beheervergoeding te dekken. De nettovermogenswaarde (NAV) van het fonds zou dan structureel dalen.