Een uitgebreide reeks oplossingen met verschillende typen activa

Op basis van grondige marktanalyse biedt Amundi gediversifieerde oplossingen aan met elementen uit alle belangrijke beleggingscategorieën. Deze oplossingen worden toegesneden op het risicoprofiel en specifieke uitsluitingen van uw klanten.

Diversificatie voor consistent rendement

In de huidige, onzekere marktomgeving die wordt gekenmerkt door historisch lage rentetarieven, is het steeds lastiger om op lange termijn consistente rendementen te behalen. Diversificatie stelt ons in staat om optimaal gebruik te maken van uiteenlopende beleggingsinstrumenten. Wij gebruiken gediversifieerde portefeuilles om alle kansen op rendement aan te grijpen; daarbij blijven we flexibel en verliezen we de wensen van onze klanten nooit uit het oog.

Aanpassen aan veranderende markten door actief beheer1

Meer dan 20 jaar ervaring met multi-assetstrategieën

Bewezen assetallocatieprocessen

Oplossingen die zijn toegesneden op het risicoprofiel van beleggers

Alle rendementskansen benutten

01 | Al onze resources tot uw beschikking

Amundi is een van de toonaangevende vermogensbeheerders in Europa en staat bekend om zijn expertise en klantgerichte aanpak. Dankzij onze grootte, onze ervaring met alle beleggingscategorieën en onze research- en risicobeheersingsfaciliteiten kunnen wij innovatieve oplossingen ontwikkelen voor onze klanten, ongeacht hun wensen.

02 | Een bewezen allocatieproces

Het multi-assetbeleggingsteam past een innovatieve benadering van assetallocatie toe, waardoor kortstondige inefficiënties op de markten worden benut om de beste kansen te zoeken. Deze beleggingsstrategie tracht positieve rendementen op lange termijn te genereren, rekening houdend met de specifieke wensen van onze klanten.

03 | Oplossingen op maat

Wij stellen alles in het werk om aan uw specifieke wensen tegemoet te komen, binnen de grenzen van uw bedrijf. Wat de klant ook vraagt in termen van beleggingscategorie of benchmark, wij stellen een flexibele portefeuille samen die, rekening houdend met risicodoelstellingen en wettelijke beperkingen, resultaten oplevert.

Een beleggingsproces dat waarde schept

Bron: Amundi. Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Erkende expertise

€ 256 miljard

aan gemengde activa onder beheer voor institutionele beleggers

Bron: Amundi, per 30 september 2017.

1 - Bron: Amundi, per 30 september 2017.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in