Experts in het beheer van vastrentende effecten

Met een belegd vermogen van € 658 miljard is Amundi een van de grootste beleggers in vastrentende effecten ter wereld.1 Wij bieden een breed scala aan lokale en wereldwijde beleggingen, van staats- tot hoogrentende obligaties, die actief worden beheerd, hetzij als apart fonds hetzij als onderdeel van een pakket op maat.

Beleggen op alle markten voor vastrentende effecten

De omvang en structuur van de markten voor vastrentende effecten zijn onderhevig aan continue expansie en ontwikkeling, wat zich voor beleggers vertaalt in nieuwe kansen op potentieel rendement. Dankzij onze uitvoerige expertise, die al deze markten bestrijkt, kunnen we onze klanten voortdurend de beste mogelijkheden aanreiken. 

Amundi loopt voorop met obligatiebeheer

Eenvoudige toegang tot de obligatiemarkten, tegen concurrerende prijzen

Gespecialiseerde teams, experts in selectie

Wereldwijde aanwezigheid waardoor de beste kansen, waar dan ook, kunnen worden aangegrepen

Een actieve en flexibele benadering

01 | Diversificatie door spreiding over alle obligatiemarkten

Alvorens een obligatieportefeuille samen te stellen, evalueren wij het hele universum van vastrentende effecten, uiteenlopend van bedrijfsobligaties tot investeringswaardig (IG) en hoogrentend (HY) krediet, inflatiegeïndexeerde obligaties, EM-schuldpapier, effecten op onderpand van activa (ABS) en de valutamarkten. Door deze flexibiliteit, in combinatie met wereldwijde diversificatie, kunnen we voor onze klanten zelfs in volatiele marktomstandigheden waarde zoeken.

02 | Een bewezen beleggingsproces

Ons beleggingsproces is de afgelopen twee decennia robuust gebleken en wist zelfs de laatste financiële crisis het hoofd te bieden. Het combineert strategische langetermijnposities met tactische keuzes die kansen op korte termijn aangrijpen. Onze beheerteams kunnen een beroep doen op alle resources waarover Amundi Group beschikt, waaronder onze researchafdeling, die meer dan 100 analisten telt, onder wie 40 obligatie- en kredietspecialisten.

03 | Een breed scala aan strategieën

Dankzij onze gespecialiseerde portefeuillesamenstelling en actief beheer kunnen wij een breed scala aan strategieën aanbieden, hetzij via fondsen met variabel kapitaal hetzij via portefeuilles op maat. Elke wens van de klant wordt geanalyseerd, waarna een strategie wordt uitgewerkt die aan deze wensen voldoet door selectie van de meest geschikte financiële instrumenten. Er zijn strategieën beschikbaar in alle grote valuta's.

Expert talk

Onze beleggingsstrategieën

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 

Beleggingskansen zoeken in een veranderend landschap

Amundi heeft de schaal en reikwijdte om waarde te vinden in het wereldwijde obligatie-universum – in verschillende geografische regio’s en tijdzones en met verschillende risico-rendementsprofielen.

01 | Gecombineerde obligaties

Amundi heeft op het gebied van wereldwijde en Europese obligaties strategische expertise ontwikkeld die een breed universum bestrijkt: obligaties, investeringswaardig (IG) krediet, hoogrentend (HY) krediet, ABS, converteerbare en inflatiegeïndexeerde obligaties, valuta’s en EM-obligaties. Met het oogmerk waarde te zoeken waar deze te vinden is, implementeren onze beleggingsteams een dynamische assetallocatie die steunt op ons arsenaal aan beleggingstools en onze jarenlange expertise op het gebied van gecombineerde strategieën, die vanwege hun innovatie en beheer van topkwaliteit op erkenning mogen rekenen van ratingagentschappen zoals Morningstar en Lipper.

02 | Bedrijfsobligaties

Onze bedrijfsobligatiestrategieën zijn verzekerd van de steun van onze stabiele en ervaren teams, die nauw samenwerken met gespecialiseerde kredietanalisten. Sterker nog, deze strategieën profiteren van de interne research en analyses, die de beleggingsteams helpen om tot een optimale allocatie te komen naargelang de actuele situatie op de obligatie- en kredietmarkten.

03 | Staatsobligaties

De brede en aantoonbare kennis van Amundi op dit gebied, vooral van Europese staatsobligaties, gaat tot 30 jaar terug en staat ten dienst van de beste dynamische allocatie. Onze beleggingsteams combineren hun macro-economische visie op de lange termijn met tactisch beheer op korte termijn om te profiteren van marktkansen in verschillende economische cycli. Deze kernexpertise omvat Europese en wereldwijde strategieën, waarbij we ons voordeel doen met de cruciale inbreng van lokale beleggingsteams.

04 | Nichestrategieën

Aangezien Amundi waarde wil halen uit de breedst mogelijke selectie van vastrentende instrumenten, hebben wij ook diepgaande expertise ontwikkeld op het gebied van nichestrategieën, zoals de valutamarkt, ABS en leningen. Als deze worden opgenomen in een kern-satellietportefeuille verbeteren ze de vermogensdiversificatie en zullen er kansen worden ontdekt in de obligatiemarkten als geheel.

VS: vastrentende strategieën

Amundi streeft naar het breedst mogelijke scala aan opportunistische oplossingen en heeft dan ook een verfijnd beleggingsproces voor de Amerikaanse markten voor vastrentende effecten. Het gespecialiseerde beleggingsteam is lokaal aanwezig en telt acht seniorportefeuillebeheerders gespecialiseerd in de vastrentende markten met ieder gemiddeld 25 jaar ervaring in de sector. Dit team beheert een uitgebreid spectrum aan activa en weet zich gesteund door experts in liquide markten, gesecuritiseerd krediet en bedrijfskrediet. Het richt zich op effectenselectie en sectorrotatie en past een consistente beleggingsstrategie toe in de verschillende Amerikaanse sectoren voor vastrentende effecten, waarbij eigen tools voor kwantitatieve waardering worden gecombineerd met grondige fundamentele beleggingsanalyse en marktervaring teneinde aantrekkelijke sectoren en effecten te identificeren.

Ons gevestigde platform staat bekend om zijn jarenlange expertise op het gebied van vastrentende multi-sectorstrategieën voor institutionele beleggers

  • Kredietstrategieën: relatieve waarde, hoogrentend (HY) wereldwijd, bedrijfskrediet (IG en HY), door hypotheek gedekte effecten (MBS), bedrijfsobligaties opkomende markten
  • Kernstrategieën vastrentend en Amerikaans schatkistpapier, inclusief totaalrendement om het rendementspotentieel te vergroten
  • Strategieën op onderpand van activa: van hoge kredietkwaliteit tot MBS van agentschappen en gesecuritiseerd krediet

1 - Bron: Amundi, per 30 dptember 2017.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in